ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 24 Μαιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

14 Μαρτιου 2019

                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ


Μυτιλήνη 13/3/2019

              Αριθ.Πρωτ. οικ. 475                       


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ασφάλειας

Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS

 

Ο Αντιπρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (του άρθρου 327 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  με βάση μόνο την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS», προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης

Ταχ.Κωδ.: 81131

Τηλέφωνο: 22510 25349

Fax: 22510 28434

e-mail: info@ltlesvou.gr

URL: http://www.ltlesvou.gr

Κωδικός NUTS: EL 411

Αρμόδιος για πληροφορίες: Κατωτριάτου Ελένη

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών, είναι η φύλαξη της Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης έναντι εκνόμων ενεργειών, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Λέσβου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS).

3. Κωδικός CPV: 79710000-4 «Υπηρεσίες ασφάλειας»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 411

5. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικά από 1/5/2019 έως 30/4/2020

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής  είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο  της  αριθ. οικ. 463/12.3.2019 διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ: http://www.ltlesvou.gr

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στη διεύθυνση: Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131 (αρμόδιος υπάλληλος: Κατωτριάτου Ελένη, τηλέφωνο: 2251025349), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

8. Δημοσιεύσεις: Ολόκληρη η αριθ. οικ. 463/12.3.2019 διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα (άρθρο 18 του Ν. 4469/2017). Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Ολόκληρη η αριθ. οικ. 463/12.3.2019 διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της σε μορφή pdf, το ΤΕΥΔ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή doc, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από το Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ, θα αναρτηθούν και

1.  στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ: http://www.ltlesvou.gr

2.  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ, στη διεύθυνση: Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

Οι προσφορές υποβάλλονται με :

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με εταιρεία ταχυμεταφορών προς το Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ.

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

(γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11:30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

12. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς το Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ.

15. Χρηματοδότηση/Πληρωμή αναδόχου: Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Κ.Α.Ε. 30.6117.0003 «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Λιμένα Μυτιλήνης». Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η αριθ. 358/22.2.2019 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ για τα έτη 2019 και 2020 (ΑΔΑ: 9455ΟΡΗΙ-Β45). Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

 

            

 

Ο Αντιπρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ