ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 13 Νοεμβριου 2018
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Δήμος Λέσβου

26 Ιουνιου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444-2018 [ΑΔΑ: 64ΝΚΩΛΦ-ΩΡΓ]ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Συνεδρίαση της 22ας   Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ

Παρόντες Δημ. Σύμβουλοι: Είκοσι επτά [27] επί συνόλου σαράντα πέντε [45]

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017.

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αριθ. 464/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

                                                     

1)   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016:

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111)  παρελθόντων ετών                               4.200.000,00  

Β. Τακτικά             (5.113)  ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ        6.841,70

Γ. Τακτικά             (5.119) εν γένει δαπανών                                8.864.778,51

Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.121) υποχρ. Παρελθόντων ετών           1.609.327,89

Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.122) για επενδυτικές δαπάνες               5.577.702,04

ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.123)  ειδ.δαπάνες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ            251.387,87

Ζ.  Έκτακτα Ειδικευμένα   (5.129) εν γένει δαπανών διάφ. δαπάνες 1.500.000,00          

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ :      22.010.038,01 

ΕΣΟΔΑ  2017

                       Α. Τακτικά Έσοδα                            30.647.510,19   

  Β. Έκτακτα  Έσοδα                             11.145.527,93

  Γ. Χρημ. Υπόλ. 2016                           22.010.038,01

2)              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017:      63.803.076,13

Εξήντα τρία εκατομμύρια οχτακόσιες τρεις  χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και δεκατρία  λεπτά. 

 Οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχονται στο ποσό των 3.978.270,31 Ευρώ (βεβαιωμένα έσοδα εισπράχθηκαν 2.641.629,11 Ευρώ).                                                                                 

3)   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017:

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ:     42.443.474,71

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ:    42.443.474,71                              

Σαράντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (42.443.474,71).

Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού 42.810.618,93 ευρώ, και ακυρώθηκαν για διαφόρους λόγους (από επίτροπο κ.λ.π), και δεν πληρώθηκαν 36 ΧΕ ποσού 367.144,22 ευρώ. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού 42.443.474,71 ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις των εξοφλημένων Χρημ. Ενταλμάτων που εισπράχθηκαν από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017, ανέρχονται στο ποσό των 4.463.709,95 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των κρατήσεων όλων των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων. Εντός της χρήσης 2017 αποδόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία και την ΔΟΥ το ποσό των 4.331.643,98 ευρώ.

Δεν αποδόθηκε το ποσό των 132.065,97 ευρώ (μέρος κρατήσεων Δεκεμβρίου 2017), το οποίο αποδόθηκε στις 27/2/2018 με τα αριθμ. 104,105,106,107,108,109,111,112,110,113,114,115,116 και 117/18 ΧΕΠ. Επίσης δεν αποδόθηκαν τα ποσά 3.363,79 ευρώ (κρατήσεις απεργίας) και 346,38 ευρώ (Κατάσχεση μισθού), γιατί είναι έσοδα του Δήμου και δεν αποδίδονται σε κανένα φορέα.

Τα πρωτότυπα παραστατικά των πληρωμένων κρατήσεων που αναφέρονται πιο πάνω χρήσης 2017,  βρίσκονται τοποθετημένα στα εξοφλημένα σχετικά χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 ΤΟ ΟΠΟΙΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018:

             Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:      (Κ.Α 5.111)               2.467.115,65

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

             Β) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        Κ.Α 5.113)               7.675,51

             (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΚΑΤΣΟΥΛΗ)

             Γ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: (Κ.Α 5.119)                              10.636.841,26

             (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)                          

            Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.121)                   1.064.469,31  

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

            Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.123)                   258.086,98

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

            ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)   (Κ.Α 5.122)                 6.307.758,71

            ( ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)   

            Ζ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.129)                   617.654,00

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)           

                                             ΣΥΝΟΛΟ:                     21.359.601,42

 

Μυτιλήνη 25/6/2018

Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΨΑΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
10 Νοεμβριου 2018
10 Νοεμβριου 2018
10 Νοεμβριου 2018
10 Νοεμβριου 2018
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ