ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 26 Ιουνιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

ΔΕΥΑΧ

22 Ιουνιου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ                                                

Διεύθυνση     :         Δημοκρατίας 4

Τηλέφωνα     :         2271044351 έως 57

Τμήμα           :         Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες :         Δ. Αναστασιάδης

Τηλέφωνο     :         2271044351

FAX              :         2271041553

e-mail          :         dxiosvio@otenet.gr

 

 

Αρ. Πρωτ. 4256/21-06-2018

                            

                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη ώσμωση  δυναμικότητας 2000 m3/day»

 1.     Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου Δημοκρατίας 4, 82131 Χίος, Κωδικός NUTS EL 413 Πληροφορίες: Αναστασιάδης Δημήτριος, Τηλέφωνο: 2271044351, Τηλεομοιοτυπία : 2271041553, Ηλεκτρονική Δ/νση: dxiosvio@otenet.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: www.deyaxiou.gr

2.     Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., A/A συστήματος 61062

3.     Τύπος - Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα: Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από ΟΤΑ Α' Βαθμού- Ύδρευση

4.     Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 42912340 Συσκευές αφαλάτωσης και 65122000-0 Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος.

5.     Κύριος τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL413, Χίος, Οικόπεδο στη θέση "Αγκαλη-Ιταλού" της Δ.Ε. Αγίου Μηνά του Δήμου Χίου

6.     Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση σε λειτουργία, εντός κτηρίου, συστήματος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2000 m3/day,αποτελούμενο από δύο μονάδες 1000 m3/day κατ' ελάχιστο, ανεξάρτητης λειτουργίας.

7.     Προϋπολογισμός Προμήθειας: Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.485.000,00

8.     Χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 440 ημέρες.

9.     Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, με κοστολόγηση του κύκλου ζωής της προμήθειας.

10.  Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

11.  Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

12.  Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13.  Δυνατότητα υποβολής προσφορών ανά τμήμα: Επιτρεπτή υποβολή προσφοράς μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

14.  Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

15.  Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 29.700,00.

16.  Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

17.  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 10/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Τηλέφωνο: 2132141216, Ηλεκτρονική δ/νση: aepp@aepp-procurement.gr., Διεύθυνση διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr.

18.  Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08810062). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Σύστημα αφαλάτωσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αγίου Μηνά του Δήμου Χίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2832/19-12-2017 της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5011268.

19.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 20/06/2018

20.  Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 21/06/2018

21.  Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Χίος, 21/06/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου

Νεαμονίτης Παντελής

                                                                                                            

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Ιουνιου 2019
25 Ιουνιου 2019
25 Ιουνιου 2019
25 Ιουνιου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ