ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 25 Μαιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 25 Μαίου 2018

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019

25 Μαιου 2018
Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η Κομισιόν πρότεινε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός που αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχεται συνολικά στα 166 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε αύξηση 3% σε σχέση με το 2018. Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 προβλέπει δύο ποσά για κάθε υπό χρηματοδότηση πρόγραμμα αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Οι «αναλήψεις υποχρεώσεων» αφορούν τη χρηματοδότηση που μπορεί να συμφωνηθεί βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους, ενώ οι «πληρωμές» αφορούν τα ποσά που καταβάλλονται πραγματικά.

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο έκτος στο πλαίσιο του ισχύοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και λειτουργεί εντός των περιορισμών που τίθενται εκεί. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Οικονομική ανάπτυξη νέα προγράμματα

Τα χρήματα που προορίζονται ειδικά για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης θα ανέλθουν συνολικά σε σχεδόν 80 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2019. Στο ποσό αυτό, περιλαμβάνονται αυξήσεις σε σειρά εμβληματικών προγραμμάτων:

-12,5 δισ. ευρώ (+8,4% σε σχέση με το 2018) για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020, συμπεριλαμβανομένων 194 εκατ. ευρώ για μια νέα κοινή επιχείρηση για την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων·

-2,6 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (+10,4% σε σχέση με το 2018)·

-3,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) (+36,4% σε σχέση με το 2018) για δίκτυα υποδομών·

-ένα επιπλέον ποσό 233,3 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, με την οποία παρέχεται στήριξη σ' αυτούς που ζουν σε περιφέρειες, όπου η ανεργία των νέων είναι υψηλή, θα συμπληρωθεί με ισόποσα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

-Όσον αφορά τα προγράμματα πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, η Κομισιόν αναμένει ότι η υλοποίησή τους θα συνεχιστεί σε κανονικό ρυθμό το 2019, κατόπιν ενθαρρυντικών ενδείξεων στα τέλη του προηγούμενου έτους, με ποσό ύψους 57 δισ. ευρώ (+2,8% σε σχέση με το 2018), και ότι η χρηματοδότηση για τη γεωργική πολιτική θα παραμείνει σταθερή σε περίπου 60 δισ. ευρώ (+1,2% σε σχέση με το 2018).

Ασφάλεια εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ

Παρά τους περιορισμούς του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή αξιοποιεί κάθε δυνατότητα ευελιξίας στον προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι και φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα μετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων:

Έτσι, προτείνονται τα εξής:

-μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, για να εξασφαλιστεί μια πιο αποδοτική, δίκαιη και ανθρώπινη πολιτική ασύλου·

-νέο σύστημα εισόδου/εξόδου, για να ενισχυθεί η διαχείριση των συνόρων·

-ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του οργανισμού της ΕΕ για το άσυλο, καθώς και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε θέματα συνόρων και θεωρήσεων·

-πρόσθετο ποσό 1,5 δισ. ευρώ για τον μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, ώστε να συνεχίσει η παροχή τροφίμων, εκπαίδευσης και στέγασης σε όσους προσπαθούν να διαφύγουν από τους πολέμους στη Συρία και αλλού (επιπλέον ποσό 500 εκατ. ευρώ θα παρασχεθεί ήδη στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού για το 2018, και για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή προτείνει επίσης, την τροποποίηση του τελευταίου)

-υλοποίηση δύο σημαντικών πρωτοβουλιών: του πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

Νέες πρωτοβουλίες

Εκτός από την εδραίωση προηγούμενων προσπαθειών, αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει, επίσης και στήριξη για νέες πρωτοβουλίες. Η στήριξη αυτή αφορά συγκεκριμένα:

-103 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με το οποίο δημιουργούνται ευκαιρίες για νέους που επιθυμούν να εργαστούν, εθελοντικά ή με αμοιβή, σε προγράμματα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό·

-11 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της εσωτερικής αγοράς και θα απλουστεύσει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών·

-40 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη·

-245 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη μετάβαση προς μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

-150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της απόκρισης σε σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και άλλες καταστροφές στην Ευρώπη μέσω ενός αποθεματικού ικανοτήτων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων εξοπλισμού και ομάδων του «rescEU»·

-5 εκατ. ευρώ διατίθενται ειδικά για τη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς. Θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των φυσικών προσώπων και των εταιρειών έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ