ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 25 Μαιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 22 Μαίου 2018

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

22 Μαιου 2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ.: 099512043

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ   ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Τμήμα Α' Γενούς Τομέα, Φυσ.Πόρ.& Ενέργειας

Ταχ. Δ/νση : Μικράς Ασίας 2

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

TELEFAX: 22510-41175

Πληρ.: Δ.Γαλανόπουλος- Ι.Σίμος      Τηλ: 22513-50351, 2251350218

e-mail: dgal@ypai.gr, ismos@ypai.gr                               

                       

 

 

 

    Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ. 4122.72-10/1754

 

       

 


 

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης διεθνή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 

1.  H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1, ΑΔΑΜ: 18PROC003128890) διακηρύσσει διεθνή ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 1/8/2018 έως και 31/10/2018) με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως και 31/12/2018)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

2.  Αναθέτουσα Αρχή:Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2,ΤΚ 81100 Μυτιλήνη,τηλ.2251350281,2251350373,fax:2251041175,2251047787,e-mail:ramel@ypai.gr,ismos@ypai.gr.

3.  Συνολικός Προϋπολογισμός σύμβασης: 999.100 (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό ΕΥΡΩ) χωρίς ΦΠΑ 24% και 1.238.884 (ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ) με ΦΠΑ 24%.

4. Διενέργεια διαγωνισμού:  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής προκήρυξης σε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ: 18/05/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης (τελευταία) προκήρυξης Διακήρυξης στον Εθνικό Τύπο:  29/05/2018

Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  25/05/2018

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 22/06/2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αναφέρονται στην διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (www.ypai.gr), του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

5. Χρηματοδότηση: Το έργο θα βαρύνει την ΣΑΕ 330 του Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικ.έτους 2018 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου».

6.  Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών.

7.  Τόπος παράδοσης: Άνυδρα Νησιά Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

8. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, το οποίο θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Η μεταφορά και η παράδοση του νερού θα γίνεται με υδροφόρα πλοία του αναδόχου στα παρακάτω «άνυδρα» νησιά των Νομών Δωδ/σου & Κυκλάδων: ΚΙΜΩΛΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ), ΛΕΙΨΟΙ, & Ι.ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της διακήρυξης.

9. Ποσότητα πόσιμου νερού: Για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών η συνολική ποσότητα του μεταφερόμενου πόσιμου νερού μπορεί να ανέλθει σε έως 69.000 κ.μ. κατ' ανώτατο όριο, ενώ για το χρονικό διάστημα της 2μηνης παράτασης (εάν απαιτηθεί) σε 28.000 κ.μ. Η ελάχιστη μηνιαία εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού ορίζεται σε 14.000 κ.μ.

10. Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 10,30 ανά κ.μ., χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ 24%.

11.  Κωδικός αριθμός είδους CPV: 60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα».

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και τυχόν επαναλήψεων του, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ    

                   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
24 Μαιου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ