ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 24 Ιανουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

27 Μαρτιου 2018
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ                                  

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ                                                                         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου από 1-4-2018  έως και το 31 -03- 2019

         Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση πίνακα εργοληπτικών εταιρειών και ιδιωτών που είναι κάτοχοι μηχανημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν όταν αυτό θα κριθεί αναγκαίο στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού,

 

ΚΑΛΕΙ

 

         Τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λέσβου (τηλ. 22513 52115-52113 και Fax52114), αίτηση συμμετοχής,  μέχρι 20-04-2018 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα και fax.

 Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., ή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

2) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή της ΠΕ Λέσβου από 1-4-2018  έως και το 31 -03- 2019 όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν τα μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, κυκλοφορίας χώρους στάθμευσής τους), καθώς και το τηλέφωνο κινητό, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα σταθερά σε γραφείο και οικία.

4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).

 

ΟΡΟΙ

Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της Π. Ε. Λέσβου τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για το διάστημα από 1-4-2018  έως και το 31 -03- 2019, με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Αρμόδια Υπηρεσία.

Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται και θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των ενδιαφερομένων.

Γ) Τα μηχανήματα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς ΦΠΑ όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ. 308/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ακολουθεί πίνακας τιμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

1

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως 150 HP

60 /ΏΡΑ

2

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) 150 HP & άνω

70 /ΏΡΑ

3

Προωθητήρας τύπου D5

50 /ΏΡΑ

4

Προωθητήρας τύπου D6

60 /ΏΡΑ

5

Προωθητήρας τύπου D7

70 /ΏΡΑ

6

Προωθητήρας τύπου D8

100 /ΏΡΑ

7

Τρακτέρ για εκχιονισμούς

50 /ΏΡΑ

8

UNIMOG

50 /ΏΡΑ

9

Φορτωτής έως 120 HP

50 /ΏΡΑ

10

Φορτωτής άνω 180 HP

                     80 /ΏΡΑ

11

Μηχάνημα JCB εκσκαφέας

60 /ΏΡΑ

12

Μηχάνημα αποχιονισμού λεπίδα - αλατιέρα

60 /ΏΡΑ

13

Φορτηγό μέχρι 20 τόνων

40 /ΏΡΑ

14

Φορτηγό από 20 τόνων & άνω

50 /ΏΡΑ

15

Βυτίο μεταφοράς νερού 10 κυβ μετρ

50 /ΏΡΑ

16

Βυτίο μεταφοράς νερού 10 κυβ μετρ με αντλία

50 /ΏΡΑ

17

Γερανός 20Τ

70 /ΏΡΑ

18

Χορτοκοπτικό Μηχάνημα

50 /ΏΡΑ

19

Τσάπα ερπυστριοφόρα

60 /ΩΡΑ

20

Τσάπα ελαστικοφόρα

60 /ΩΡΑ

21

Ρυμουλκό για τη μεταφορά μηχανημάτων

50 /ΩΡΑ

 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής 308/2018 ΑΔΑ: 6Ψ637ΛΩ-Κ6Σ .)

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εκτέλεση εργασιών (κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ, απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) που θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον ενδιαφερόμενο.

Ε) Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών.

ΣΤ) Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ή του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Λέσβου και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:

    η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και

    η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων,  αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ.

 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.

Ζ) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν με δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές οι οποίες και θα ισχύουν μέχρι 31-03- 2019.

Η) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95,Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Ο ανάδοχος είναι κατ' αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών στις οποίες καλείται η Υπηρεσία να παρέμβει, θα αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του ξανά σε ανάλογη πρόσκληση και άμεση λύση της συνεργασίας.

Η εμπειρία και αξιοπιστία, η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο

(αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων οχημάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) με την Π.Ε. Λέσβου.

Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με Α.Π.8271/05-12-2011.

Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων των εργασιών θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις έτους 2018-2019.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της ΠΒ Αιγαίου.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

                                            Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου

                                                       Ευστράτιος Κύτελης                                    

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ