ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 24 Ιανουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1)

27 Μαρτιου 2018ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                 

Μυτιλήνη, 26/03/2018

A.Π. 1846α

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1846 β

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»

 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή

Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη

Υπηρεσία διεξαγωγής διαγωνισμού: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22410 99026, 22410 99074, Fax: 22410 99029

e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr URL: www.aegean.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου τηλ.: 2241099026, fax:2241099029, Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr Διαμαντάρα Μαρία / Φραντζής Φιλήμων, τηλ.: 2241099074, frantzis@aegean.gr

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Περιγραφή: Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

Είδος σύμβασης: προμήθεια / υπηρεσία

Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 42511110-5 «Αντλίες θερμότητας» & 50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων»

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι

Κατανομή σε τμήματα: Όχι

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι

Διάρκεια σύμβασης: 515 ημερολογιακές ημέρες

ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όροι που αφορούν τη σύμβαση:

                    i.        Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης

                   ii.        Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης

                 iii.        Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης

Κύριοι όροι της χρηματοδότης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:

Χρηματοδότηση: Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2014ΣΕ54600041

Πληρωμή: ο τρόπος πληρωμής όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: ο όμιλος οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται από την Αναθέτουσα Αρχή να έχει λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: περιγράφονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 της διακήρυξης και αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ

Οικονομική και Δημοσιονομική ικανότητα: περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης

Τεχνική ικανότητα: περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή: Αριθμός διακήρυξης διαγωνισμού 1846 β/2018

Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr

Τρόπος λήψης εγγράφων: οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54)

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 19/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά: Ελληνική

Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν  την προσφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Στις 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 της αυτής ημερομηνίας

Η έντυπη υποβολή προσφορών γίνεται, έως 02/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 της αυτής ημερομηνίας στη δ/νση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 03/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 πμ της αυτής ημερομηνίας. Θα γίνει μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής

Ισχύς των προσφορών: Τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της υποβολής των προσφορών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετίζεται η σύμβαση με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο στα Κοινοτικά ταμεία: Όχι

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με υποβολή προσφυγών: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 705,45 μετά την προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Πρύτανης

Του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ