ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 24 Ιανουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

27 Μαρτιου 2018

 

 


ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                  

Μυτιλήνη 20/03/2018

                    A.Π.: 1750α

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1750/2018

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ

01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2021

1.   Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81132, τηλ: +30 22510 36142,+30 22510 36148, +30 22710 35023 Fax: +30 22510 36127.

2.   Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 1η Ιανουαρίου του 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

3.   Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητα-τιμής.

4.   Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 1η Ιανουαρίου του 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021» με CPV 55322000.

5.   Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.050.000,00 (τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.266.129,03 (τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατό είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά). ΦΠΑ 24%: 783.870,97 (επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) για την παροχή έτοιμων ημερήσιων σιτηρεσίων. Ένα ημερήσιο σιτηρέσιο αποτελείται από πρωινό, γεύμα και δείπνο.

6.   Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες ήτοι από 1η Ιανουαρίου του 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

7.   Τόπος παράδοσης: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη Λέσβου, στη Ρόδο, στη Μύρινα Λήμνου, στο Καρλόβασι Σάμου, στη Χίο και στην Ερμούπολη Σύρου. Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81132 (έντυπη υποβολή).

8.   Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα, Μαρία Σιμούλη, Τηλ.:+30 22510 36142,+30 22510 36148, +30 22710 35023, Fax: +30 22510 36127, mailto: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr, m.simouli@aegean.gr.

9.   Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα: Από την ημέρα ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

10.       Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Στις 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

11.       Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 04/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 της αυτής ημερομηνίας.

12.       Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.

13.       Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14.       Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 65.323,00 (εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ).

15.       Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

16.       Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

17.       Τρόπος χρηματοδότησης: Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Ιδρύματος των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» του Τακτικού Προϋπολογισμού

18.       Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Στις 20/03/2018.

19.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

20.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

21.       Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

22.       Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο.

23.       Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

24.       Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54: Στις 23/03/2018.

25.       Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού η δαπάνη θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Ο Πρύτανης

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ