ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 19 Οκτωβριου 2018
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1 Ιουλιου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού στολή προστασίας (χιτώνιο και παντελόνι) και υπόδηση, των Εθελοντικών Οργανώσεων της ΠΕ Λέσβου της ΠΒ Αιγαίου, εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΓΓΠΠ, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ατομικού εξοπλισμού στολή προστασίας (χιτώνιο και παντελόνι) και υπόδηση, προϋπολογισμού 11.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α., των Εθελοντικών Οργανώσεων της ΠΕ Λέσβου της ΠΒ Αιγαίου, εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΓΓΠΠ, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΚΑΛΕΙ

Τις επιχειρήσεις που επιθυμούν, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λέσβου (τηλ. 22513 52115-52114 και Fax 52114), προσφορά, μέχρι 10- 07- 2017 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα και fax.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

1)            Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

2)            Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.

Όρος 1ος

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού στολή προστασίας (χιτώνιο και παντελόνι) και υπόδηση, των Εθελοντικών Οργανώσεων της ΠΕ Λέσβου της Π.Β. Αιγαίου, εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΓΓΠΠ, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Όρος 2ος

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με:

>                 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

>                 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010,

>                 Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας»,

>                 Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 που αφορά το Δημόσιο Λογιστικό, τον έλεγχο των δαπανών και άλλες διατάξεις,

>                 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

Την υπ. αρ.597/2017

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒ Αιγαίου.

Όρος 3ος

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αλλά με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον πρόχειρο διαγωνισμό, δηλαδή σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όρος 4ος

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

Α1. Δερμάτινα Υποδήματα

Πρέπει να είναι φτιαγμένα από φυσικό ελαστικό καουτσούκ (άρβυλα τύπου Ελληνικού Στρατού). Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ακριβή μεγέθη και χρώμα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης.

Α2. Στολή Προστασίας

Η στολή θα αποτελείται από χιτώνιο και παντελόνι.

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και θα πληροί τα ΕΝ ISO11612, ΕΝ366, ΕΝ367, ΕΝ352 και ΙSO15384. Το υλικό, το οποίο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη η στολή θα πρέπει να είναι αντιστατικό, ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή και να μην είναι διαπερατό από υγρά. Επιπλέον, να είναι αντιαλλεργικό για να μην προκαλεί ερεθισμούς στο ανθρώπινο σώμα, να είναι διαπνέον υλικό και όσο γίνεται ελαφρύ και ελαστικό.

Η στολή θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες, όπως η στολή των πυροσβεστών.

Το χιτώνιο να κλείνει εμπρός με φερμουάρ που θα επικαλύπτεται από πατιλέτα, να φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με επιπλέον εσωτερικό ύφασμα για την προστασία του λαιμού, να φέρει στο εσωτερικό μέρος δύο μεγάλες τσέπες πάνω που θα κλείνουν με φερμουάρ και εξωτερικά δύο μεγάλες τσέπες κάτω που θα κλείνουν με καπάκι και Velcro.

Τα ακριβή μεγέθη και χρώμα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης.

Όρος 5ος

Ανακοίνωση Ανάθεσης - Σύμβασης

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΒ Αιγαίου.

Στον προμηθευτή κοινοποιείται η απόφαση του ΠΣ.

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης, καταρτίζεται η σύμβαση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όρος 6ος

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των Ειδών

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνει στο Γραφείο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Λέσβου της ΠΒ Αιγαίου σε ώρα που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης.

Όρος 7ος

Παραλαβή

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών ή Έργων της ΠΕ Λέσβου της ΠΒ Αιγαίου, ύστερα από έλεγχο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση.

Όρος 8ος

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών ή την αντικατάστασή τους.

Όρος 9ος

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που αναλογούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θεωρήθηκε                                                                                                                                                                     Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος Αυτ. Δ/νσης Π. Προστασίας              Η Πρ/μένη Τμ. Π. Προστασίας   

                                                                                                 ΠΕ Λέσβου

Καλλίας Χαρίλαος                                                                     Μολιού Μαρία

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA MOLIOU

Ημερομηνία: 2017.06.30 13:59:03 EEST

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
18 Οκτωβριου 2018
18 Οκτωβριου 2018
18 Οκτωβριου 2018
18 Οκτωβριου 2018
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ