ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 22 Ιουλιου 2018
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

23 Ιουνιου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2017_2781                                               ΑΔΑ:ΩΕ8Χ469Β7Λ-5Ψ7


 

Μυτιλήνη, 22 Ιουνίου 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ERASMUS+/ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΑ103) 2017 - 2018» και «ERASMUS+/ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΚΑ107) 2016»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 320/13.06.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων «ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων μεταξύ χωρών Προγράμματος (ΚΑ103) 2017 - 2018» και «ERASMUS+/Μαθησιακή Ατόμων μεταξύ Χωρών Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2016», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη, με έναν/μία συνεργάτη/-ιδα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και με τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες

 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής                                                                      [Απαιτούμενο]

[βαθμολογία = βαθμός πτυχίου x 2. Μέγιστη βαθμολογία: 20]

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής                                                                                 [Απαιτούμενο] Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                             [Απαιτούμενο]

·        Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel, PowerPoint) και διαδικτύου                                                                          [Απαιτούμενο]

Τουλάχιστον Καλή γνώση δεύτερης ξένης  γλώσσας [μέγιστη Βαθμολογία: 10]

o   Καλή Γνώση                                                                                           [5]

o   Πολύ Καλή Γνώση                                                                                 [7]

o   Άριστη Γνώση                                                                                       [10]

Εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων /προγραμμάτων                                                                                                                   [μέγιστη Βαθμολογία: 30]

o   Εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες                                                  [10]

o   Εμπειρία από δώδεκα (12) έως και τριάντα έξι (36) μήνες                 [20]

o   Εμπειρία από τριάντα έξι (36) μήνες και άνω                                    [30]

 Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 320/13.06.2017)

[μέγιστη Βαθμολογία:  40]

 Το έργο αφορά στην οργάνωση και υποστήριξη των διαδικασιών για την άρτια υλοποίηση  των κινητικοτήτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων μεταξύ χωρών Προγράμματος (ΚΑ103) 2017 - 2018» και «ERASMUS+/Μαθησιακή Ατόμων μεταξύ Χωρών Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2016».

Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό του/της υποψηφίου /ας από τη διαδικασία. Η μη υποβολή των προαναφερθέντων τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών), πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου /ας από τη διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Πρόταση Βιογραφικό σημείωμα Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσώνΠιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ Βεβαιώσεις εμπειρίας από τη συμμετοχή στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτωνΟποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 320/13.06.2017), κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως και έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες των Έργων.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων «ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων μεταξύ χωρών Προγράμματος (ΚΑ103) 2017 - 2018» και «ERASMUS+/Μαθησιακή Ατόμων μεταξύ Χωρών Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2016»

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_2781)

Λόφος Πανεπιστημίου Κτήριο Διοίκησης

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματεία ΕΛΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

τηλ. : 22510-36700

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ήν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 03/07/2017 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον/την υποψήφιο/α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Τάνια Μπογόρδου (τηλ. 22510-36165,  email: abogord@aegean.gr )

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό τύπο της Μυτιλήνης.

 Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
20 Ιουλιου 2018
20 Ιουλιου 2018
20 Ιουλιου 2018
20 Ιουλιου 2018
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ