ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 18 Οκτωβριου 2018
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

26 Οκτωβριου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Μυτιλήνη   25/10/2017

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ              Αρ. πρωτ.  2947

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/νση:  Πεσματζόγλου 1 - Μυτιλήνη

ΤΗΛ. /Fax: 22510-24244

 

                                                                        ΑΔΑ: ΩΥ9ΤΟΚΨ4-ΕΚΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το  ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας  έως οκτώ (8) μηνών,  με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων  «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2017-2018 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α) Πέντε   (5)  Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού  ή  παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού  Αθλητισμού  β) Ένας  (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίριση   γ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα χειροσφαίρισης δ) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα πετοσφαίρισης ε) Ένας  (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού και στ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή.  Σε  περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα  θα ανατεθεί σε  Π.Φ.Α. με κατεύθυνση σπουδών ή  προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α. θα είναι : α) «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία» β) «Παιδί και Αθλητισμός» γ) «Άσκηση στην εφηβική  ηλικία» δ) ««Άθληση και γυναίκα» ε) «Άσκηση Ενηλίκων» στ) Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» ζ) «Πανεπιστημιακός Αθλητισμός» η) «Άσκηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

1.    Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (προμηθεύεται από το γραφείο του ΝΠΔΔ και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr)

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4.    Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

5.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.    Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

8.    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

9.   Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:  βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές  καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας, και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

10.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιλογή Ανάρτηση πινάκων Υποβολή Ενστάσεων

 Η μοριοδότηση των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά και Ειδικά προγράμματα  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (ΦΕΚ τεύχος Β' Αρ. Φύλλου 1774/17-06-2016) και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 274/2017 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)  ημερών στα γραφεία του ΝΠΔΔ, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου,  Δ/νση Πεσματζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης)  καθημερινά 09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (15) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 26/10/2017   έως και  10/11/ 2017.

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                       Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού

                              Δήμου Λέσβου

                                                                            Αλεξίου Δημήτριος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
17 Οκτωβριου 2018
17 Οκτωβριου 2018
17 Οκτωβριου 2018
17 Οκτωβριου 2018
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ